بسم رب النور

به ياري خداوند متعال در سال85باپيشنهاد وهمفکري تعدادي از دوستان وتوفيق آقا اباالفضل(ع)اين مجمع تشکيل شدکه از همان ابتدا با استقبال شما مردم مومن ومشتاق روبرو شد بااينکه برپايي چنين جلساتي مشکلات عديده اي دارد ولي با کمک خود صاحب جلسه وصبوري توانستيم اين جلسه راتداوم بخشيم وهرچهار شنبه مردم مشتاق زودتر از شروع جلسه حضور ميابند ومارا دلگرم ميسازند اين موضوع را هم نميتوان ناديده گرفت که الطاف وعنايات صاحب جلسه باعث رونق ودوام شده وما ذره اي حقير در مقابل اين کرامات وفقط نوکري خانه ارباب وفاميکنيم باشد که مقبول حق وآقا قرار گيرد

ما سعي خودرا کرده وميکنيم تا جلسه خوبي را درخور صاحب مجلس ارائه کنيم اما شما هم وظايفي داريدکه با پيشنهادات وانتقادات وراهکارها وسکوت ونظافت هم مارا ياري وهم صاحب مجلس از ما وشما راضي باشند نوکران اباالفضل العباس (ع)