چقدرخوب كه غارت‌گرِدلها شده‌اي حيدري زاده، پسر خوانده‌ي زهرا(س)شده‌اي حافظ عصمتِ ناموسِ خدايت كردند همه ي دلخوشيِ زينبِ كبري(س)شده‌اي كمترين معجزه ي چشمِ تو سلمان سازي است حيفِ تو نيست بگوئيم مسيحا شده‌اي لشكر از هيبتِ عباسيِ تو ريخت به هم دل به دريا زده و حسرتِ دريا شده‌اي

آخرین اخبار

تصاویر